Other publications

Other publications 2021

 1. Madarasova Geckova A. Telling patient’s stories online as a new territory in Health Psychology. In: The European Health Psychologist. Bulletin of the European Health Psychology Society, Dec 2021, Vol. 22 Issue 3.

Other publications 2020

 1. Bosáková L. Vybrané výsledky štúdie HBSC týkajúce sa školy a školského prostredia v kontexte kvality života. In: Kvalita života 2019 “Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti.” Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. ISBN 978-80-555-2404-7.
 2. Chovan S. Prežívanie materstva v marginalizovanej rómskej komunite.In: Kvalita života 2019 “Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti.” Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. ISBN 978-80-555-2404-7.
 3. Dankulincová Z., Bosáková L., Fiľakovská D., Husárová D., Kopčáková J.: Cesta labyrintom: Dospievajúci s emocionálnymi problémami a problémami v správaní v systéme starostlivosti. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2020. ISBN 978-80-8152-921-4.
 4. Husárová D., Dankulincová Veselská Z. Rodina ako protektívny faktor výskytu emocionálnych a behaviorálnych problémov u adolescentov. In: Kvalita života 2019 “Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti.” Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. ISBN 978-80-555-2404-7.
 5. Kopčáková J. Vzťah fyzickej aktivity, telesnej zdatnosti a výskytu úrazov s nadhmotnosťou/obezitou u slovenských adolescentov.In: Kvalita života 2019 “Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti.” Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. ISBN 978-80-555-2404-7.
 6. Kostičová M., Dobiášová E., Kopčáková J.:Parental influence on the physical activity of adolescents: systematic review of current scientific evidence. Parental influence on the physical activity of adolescents: systematic review of current scientific evidence. Zdravotníctvo a sociálna práca 2020. ; Volume 15, No 4, 186-194, ISSN 1336-9326.
 7. Lacková Rebičová M., Dankulincová Veselská Z. Vplyv školských faktorov na vzťah medzi nepriaznivými skúsenosťami z detstva a emocionálnymi a behaviorálnymi problémami u adolescentov. In: Kvalita života 2019 “Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti.” Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. ISBN 978-80-555-2404-7.

Other publications 2019

 1. Bašková M., Baška T., Holubčíková J.: Trends in overweight and obesity prevalence among school- aged children in Slovakia, from 2006 to 2014. Kontakt 2019, 21(1): 50-54.
 2. Bakker M.M., Putrik P., Aaby A., Debussche X., Morrisey J., Borge Ch.R., Nascimento Do Ó D., Kolarčik P., Batterham R., Osborne R.H., Maindal H.T. Acting together – WHO National Health Literacy Demonstration Projects (NHLDPs) address health literacy needs in the European Region.Public Health Panorama: Journal of the Who Regional Office for Europe 2019, 5:233-243.
 3. Bosáková L., Rosičová K., Fiľakovská Bobáková D., Rosič M., Dzúrová D., Pikhart H., Lustigová M., Santana P. Úmrtnosť vo V4 z pohľadu socioekonomických nerovností. In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi IV. – Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2019. – ISBN 978-80-8187-061-3.
 4. Fiľakovská Bobáková D., Belák A.  Stanovenie zdravotných potrieb v marginalizovaných rómskych komunitách. In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi IV. – Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2019. – ISBN 978-80-8187-061-3.
 5. Holubčíková J., Bosáková L.: Mapovanie zdravia a rizikového správania detí a adolescentov v Košickom regióne ako nástroj prevencie kriminality. HBSC -Slovensko – 2017/2018. Košice: Equilibria, s.r.o., 2019.
 6. Kopčáková J.  Zdravotná gramotnosť školákov. Hlavné zistenia štúdie Health Behaviour in School- aged Children (HBSC). Sociálna prevencia 2019, 2: 19 – 21.
 7. Kostičová M., Dankulincová Veselská Z., Madarasová Gecková A.: Polovica 15ročných adolescentov spí menej akoby mala: Výsledky HBSC štúdie Slovensko 2017/2018.  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi IV. – Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2019. – ISBN 978-80-8187-061-3.
 8. Macková J., Dankulincová Veselská Z., Madarasová Gecková A.: Súvislosti vnímanej diskriminácie kvôli postave so zdravotnými ťažkosťami u adolescentov.  In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi IV. – Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2019. – ISBN 978-80-8187-061-3.
 9. Madarasová Gecková A., Eds.: Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2017/2018 v rámci medzinárodneho projektu Health Behaviour in School Aged Children (HBSC). Košice: Equilibria, s.r.o., 2019.
 10. Rabajdová M., Lakatošová K., Biščáková Z., Špaková I., Urban P., Kolarčik P., Sabol F. Analýza biomarkerov u pacientov s aneuryzmou hrudnej aorty. Lekársky obzor 2019, 68(7):191-194. ISSN 0457-4214
 11. Urbanová L., Holubčíková J. Výskyt agresívneho správania u slovenských adolescentov vzhľadom na subjektívne hodnotenie prostredi, v ktorom žijú. In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi IV. – Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2019. – ISBN 978-80-8187-061-3.

Other publications 2018

 1. Bakalar P., Kopcakova J.: Aktívny životný štýl košických školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2018 v rámci medzinárodného projektu “Health Behaviour in School Aged Children. Košice, 2018.
 2. Bosáková L.: A Bottom-up Approach to Employment: An Example of Good practice.WHO Regional Office for Europe, 2018.
 3. Bosáková L.: Analýza stupňovitého zamestnávania segregovaných rómov z pohľadu CMO téórie. In: Kvalita života 2017 “Kvalita života v kontexte chudoby”. – Prešov: Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2018. 341 – 353. – ISBN 9788081652615.
 4. Čepová E., Kyjovská Čičvakova M., Kolarčik P., Markovská N., Madarasová Gecková A.: Súvislosť zdravotnej gramotnosti so starostlivosťou o orálne zdravie. Lekársky Obzor, 2018, 67(1):25 -31.
 5. Dimunova L., Dankulincova Veselska Z., Rakova J., Bednarek A.: Relationship between quality of life of lung cancer patients and smoking. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2018, 9(2):812-817.
 6. Fiľakovská Bobáková D.: Kvalita života v separovaných a segregovaných rómskych osadách. In: Kvalita života 2017 “Kvalita života v kontexte chudoby”. – Prešov: Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2018. 341 – 353. – ISBN 9788081652615.
 7. Grochová M., Čuchráč L., Kyseľ R., Firment J., Trenkler Š., Šimonová J., Rosenberger J., Grendel T.: Geriatrický pacient a perioperačný manažment. Anesteziológia a intenzívna medicína, 2018, 7(1): 20-24.
 8. Kolarčik P.: Využitie zdravotnej gramotnosti ako indikátora programu “Zdravé komunity” v marginalizovaných rómskych komunitách. In: Kvalita života 2017 “Kvalita života v kontexte chudoby”. – Prešov: Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2018. 341 – 353. – ISBN 9788081652615.
 9. Macková J., Dankulincová Z., Madarasová Gecková, A.: Vybrané súvislosti medzi užívaním alkoholu a kvalitou života 15 – ročných žiakov. Pediatria, 2018, 13 (2): 71 – 75.
 10. Šmahel D., Macháčková H., Šmahelová M., Čevelíček M., Almenara C.A., Holubčíková J. Digital Technology, Eating Behaviors, and Eating Disorders. Springer, 2018, 1st ed. XII, 199 p. 2 illus. ISBN 978-3-319-93221-7
 11. Štefanová E., Baška T., Boberová Z., Husárová D., Dankulincová Veselská Z., Hudečková H. “Voice of children”: Qualitative analysis of adolescent interpretations regarding nutritional behaviour. Acta Gymnica, 2018.
 12. Štefková G., Čepová E., Kolarčik P., Madarasová Gecková A.The level of health literacy of students at medical faculties. Kontakt, 2018, 4:391-398.
 13. Urbanová L., Holubčíková J.: Rozdiely v orálnom zdraví detí vzhľadom na socioekonomický status ich rodín. Pediatria, 2018, 13 (1): 31-34.
 14. Urbanová L., Holubčíková J.: Spôsoby merania socioekonomického znevýhodnenia u detí v kontexte ich úspešnej participácie v škole. In: Kvalita života 2017 “Kvalita života v kontexte chudoby”. – Prešov: Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2018. 341 – 353. – ISBN 9788081652615.
 15. Vančová Z., Čižmáriková M., Dragášek J., Žofčáková S., Kolarčik P., Mojžiš J.: Does G2677T polymorphism of the MDR1 gene make a difference in the therapeutic response to paroxetine in depressed patients in a Slovakian population? Medical Science Monitor, 2018, 24: 3136 -3145

Other publications 2017

  1. Baskova M., Kopcakova J., Baska T.: Selected daily regime activities among adolescent girls – Trojan horse of gestational obesity? Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2017, 8(3):691–696.
  2. Boberová Z., Kopčáková J., Husárová D.: Online Youth Engagement Survey- prieskum názorov školákov o smerovaní štúdie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Prevencia, 2017, 16(4):20-25.
  3. Čepová E., Kolarčik P., Madarasová Gecková A.: Zdravotná gramotnosť, metóda ako zlepšiť zdravie populácie a jej využitie vo verejnom zdravotníctve. Zdravotníctvo a sociálna práca, 2017, 12(1):24-32.
  4. Holubčíková J.: Konzumácia sladených a energetických nápojov u slovenských školákov. Prevencia, 2017, 16(2)48-52.
  5. Holubčíková J., Madarasová Gecková A., Berger A., Guliš G., Baška T. Úspešnosť výskumníkov zo strednej a východnej Európy v časopisoch zameraných na oblasť verejného zdravotníctva. In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi III. – Martin: Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. – ISBN 9788089797219. – S. 102 – 109.
  6. Husárová D., Boberová Z., Kopčáková J.: Štúdia Health Behaviour in School aged children – hlavné zistenia vo vybraných oblastiach zdravia školákov. Prevencia, 2017, 16(2)53-60.
  7. Fiľakovská Bobáková D., Dankulincová Veselská Z., Pálfiová M.: Starostlivosť o problémových adolescentov. Sociálna Prevencia, 2017, 2:3-4.
  8. Kopčáková J., Dankulincová Veselská Z., Madarasová Gecková A.: Aktívny životný štýl adolescentov. Sociálna Prevencia, 2017, 2:5:
  9. Skoumalová I., Kuchta M.: Nutričná gramotnosť detí s chronickou obličkovou chorobou a ich adherencia k výživovým odporúčaniam. Pediatria, 2017, 12(6):284-287.

Other publications 2016

   1. Baskova M., Baska T. Holubcikova J.: Consumption of sweetened soft drinks and energy drinks in adolescents in Slovakia: Implications for paediatric nursing. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2016, 7(1):390–395.
   2. Boberová Z., Belák A., Dankulincová Veselská Z., Husárová D., Baška T., Madarasová Gecková A.: “Chceme počuť ich hlas” – kvalitatívny výskum interpretácií školákov ku kvantitatívnym výskumným zisteniam štúdie HBSC. [“We want to hear their voices” – the qualitative research on the school-children interpretations of the quantitative research findings HBSC study] In: Mládež a spoločnosť, 2016, 22(3):71-81.
   3. Madarasova Geckova A., Dankulincova Z., Sigmundova D., Kalman M. Eds.: Medzinárodná správa o zdraví a správaní školákov v sociálnom kontexte na základe prieskumu štúdie Health Behaviour in School-aged Children uskutočnenej v roku 2013/2014: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Ukrajina a Poľsko. Bratislava, 2016.
   4. Pavelka J., Husarova D., Sevcikova A., Madarasova Geckova A.: Country, age, and gender differences in the prevalence of screen-based behaviour and family-related factors among school-aged children. Acta Gymnica, 2016, 46(3):143-151.
   5. Vitkova, M., Rosenberger, J., Gdovinova, Z., Szilasiova, J., Mikula, P., Groothoff, J. W., Reijneveld S. A., Dijk, J. P.: Poor sleep quality in patients with multiple sclerosis: gender differences. Brain and Behavior, 2016, 6(11).

Other publications 2015

   1. Belak A.: Segregovani Romovia a zdravotne politiky: eticke a prakticke rozpory [Segregated Roma and health policies: ethical and practical contradictions]. In: Podolinska T, Hrustic T (eds) Cierno-biele svety Romovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. VEDA Ustav etnologie Slovenskej akademie vied, Bratislava, 2015.
   2. Belak A.: Medicina v segregovanej romskej osade: Priklad z juhu stredneho Slovenska [Medicine in a segregated Romani settlement: An example from South-Central Slovakia]. Romano Dzaniben, 2015, 22(1):57-84.
   3. Belak A.: Responding to health literacy needs of the Roma in Slovakia. In: Dodson S, Good S, Osborne RH (eds) Health literacy toolkit for low and middle-income countries: a series of information sheets to empower communities and strengthen health systems. WHO Regional Office for South-East Asia, New Delhi, 2015.
   4. Kolarcik P., Belak A., Osborne R.H.: The Ophelia (OPtimise HEalth LIteracy and Access) Process:Using health literacy alongside grounded and participatory approaches to develop interventions in partnership with marginalised populations. The European Health Psychologist, 2015, 17(6):297-304.
   5. Madarasova Geckova A., Dankulincova Z. Eds.: Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2013/2014 v rámci medzinárodneho projektu Health Behaviour in School Aged Children (HBSC), Bratislava, 2015.
   6. Pálfiová M., Dankulincová Veselská Z., Bobáková D., Madarasová Gecková A.: Teoretický pohľad na adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami [Theoretical perspective on adolescents with emotional and behavioral problems]. In: Mládež a spoločnosť, 2015, 21(3):67-75.
   7. Tóhátyová A., Jarčušková M., Kuchta M., Holubčíková J., Joppová E., Kočišová D., Gonzorčík J., Gášpár P., Panagiotis A., Schusterová I.: Prevalencia inzulínovej rezistencie u adolescentov košických stredných škôl s obezitou a nadváhou. Lekársky obzor, 2015, 64(12):477-480.

Other publications 2014

   1. Currie C., Inchley J., Molcho M., Lenzi M., Veselska Z. & Wild F. (eds.). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: Background, Methodology and Mandatory items for the 2013/14 Survey. St Andrews: CAHRU, 2014.
   2. Kubak M., Bosakova L., Fisar M., Hajduova Z., Timurova E.: Dependence of Unemployment Change on Selected Economic Factors: Panel Data Evidence. In Enterprise and the Competitive Environment 2014 conference, 2014, 269-275.

Other publications 2013

   1. Belák A.: Health-system limitations of Roma health in Slovakia: A qualitative study.WHO Country Office in Slovakia, Bratislava, 2013.
   2. Bosáková L.: A Bottom-up Approach to Employment: An Example of Good practice.WHO Country Office in Slovakia, Bratislava, 2013.
   3. Sarková M.: Šikanovanie a jeho formy- správa o stave medzi školákmi slovenských základných škôl. Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Bratislava, 2013.

Other publications 2011

   1. Madarasova Geckova A., Dankulincova Veselská Z., Kollárová J. Eds.: Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC – Slovensko – 2009/2010 / editori Andrea Madarasová Gecková, Zuzana Veselská, Jana Kollárová. – Košice: Equilibria, s.r.o., 2011. – 157 s.

Other publications 2010

   1. Van Dijk J.P., Madarasova Geckova A., Nagyova I., Rosenberger J., Katreniakova Z.. Restructuring research: Medical Faculty opens Graduate School KISH In: Universitas Šafarikiana, 2010,  38(4):14-17.

Other publications 2009 

  1. Klein D., Madarasova Geckova A., Reijneveld S.A., van Dijk J.P.: Analysis of the social determinants of health and health inequities – a multi country event on approaches and policy. Košice : Equilibria, 2009. – 56 s.
  2. Madarasova Geckova A., Katreniakova Z., Kollarova J., Dankulincova Veselska Z. Eds: Sociálne determinanty zdravia školákov: HBSC – Slovensko – 2005/2006 : národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11, 13 a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2005/2006 v rámci medzinárodného projektu “Health Behaviour in School Aged Children” (HBSC) Košice: Equilibria, 2009. – 100 s.
  3. Nagyova I., Benka J., Chylova M., van Dijk J.P., Dubayova T., Havlikova E., Katreniakova Z., Prihodova L, Rosenberger J., Sudzinova A., Skodova Z., Vargova H.: Measuring health and quality of life in the chronically ill. Košice : EQUILIBRIA, 2009. – 267 s.
  4. Madarasova Geckova A.: Kosice Institute for Society and Health. ARRA newsletter, 2009,  3(1):2-4.