Other publications

Other publications 2019

 1. Bakalar P., Kopcakova J., Madarasova Geckova A.: Association between potential parental and peer correlates and physical activity recommendations compliance among 13-16 years old adolescents. Acta Gymnica, 2019.
 2. Bašková M., Baška T., Holubčíková J.: Trends in overweight and obesity prevalence among school- aged children in Slovakia, from 2006 to 2014. Kontakt 2019, in press.
 3. Holubčíková J., Bosáková L.: Mapovanie zdravia a rizikového správania detí a adolescentov v Košickom regióne ako nástroj prevencie kriminality. HBSC -Slovensko – 2017/2018. Košice: Equilibria, s.r.o., 2019.

Other publications 2018

 1. Bakalar P., Kopcakova J.: Aktívny životný štýl košických školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2018 v rámci medzinárodného projektu “Health Behaviour in School Aged Children. Košice, 2018.
 2. Bosáková L.: A Bottom-up Approach to Employment: An Example of Good practice.WHO Regional Office for Europe, 2018.
 3. Bosáková L.: Analýza stupňovitého zamestnávania segregovaných rómov z pohľadu CMO téórie. In: Kvalita života 2017 “Kvalita života v kontexte chudoby”. – Prešov: Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2018. 341 – 353. – ISBN 9788081652615.
 4. Čepová E., Kyjovská Čičvakova M., Kolarčik P., Markovská N., Madarasová Gecková A.: Súvislosť zdravotnej gramotnosti so starostlivosťou o orálne zdravie. Lekársky Obzor, 2018, 67(1):25 -31.
 5. Dimunova L., Dankulincova Veselska Z., Rakova J., Bednarek A.: Relationship between quality of life of lung cancer patients and smoking. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2018, 9(2):812-817.
 6. Fiľakovská Bobáková D.: Kvalita života v separovaných a segregovaných rómskych osadách. In: Kvalita života 2017 “Kvalita života v kontexte chudoby”. – Prešov: Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2018. 341 – 353. – ISBN 9788081652615.
 7. Grochová M., Čuchráč L., Kyseľ R., Firment J., Trenkler Š., Šimonová J., Rosenberger J., Grendel T.: Geriatrický pacient a perioperačný manažment. Anesteziológia a intenzívna medicína, 2018, 7(1): 20-24.
 8. Kolarčik P.: Využitie zdravotnej gramotnosti ako indikátora programu “Zdravé komunity” v marginalizovaných rómskych komunitách. In: Kvalita života 2017 “Kvalita života v kontexte chudoby”. – Prešov: Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2018. 341 – 353. – ISBN 9788081652615.
 9. Macková J., Dankulincová Z., Madarasová Gecková, A.: Vybrané súvislosti medzi užívaním alkoholu a kvalitou života 15 – ročných žiakov. Pediatria, 2018, 13 (2): 71 – 75.
 10. Šmahel D., Macháčková H., Šmahelová M., Čevelíček M., Almenara C.A., Holubčíková J. Digital Technology, Eating Behaviors, and Eating Disorders. Springer, 2018, 1st ed. XII, 199 p. 2 illus. ISBN 978-3-319-93221-7
 11. Štefanová E., Baška T., Boberová Z., Husárová D., Dankulincová Veselská Z., Hudečková H. “Voice of children”: Qualitative analysis of adolescent interpretations regarding nutritional behaviour. Acta Gymnica, 2018.
 12. Štefková G., Čepová E., Kolarčik P., Madarasová Gecková A.: Úroveň zdravotnej gramotnosti študentov na lekárskych fakultách. Kontakt, 2018.
 13. Urbanová L., Holubčíková J.: Rozdiely v orálnom zdraví detí vzhľadom na socioekonomický status ich rodín. Pediatria, 2018, 13 (1): 31-34.
 14. Urbanová L., Holubčíková J.: Spôsoby merania socioekonomického znevýhodnenia u detí v kontexte ich úspešnej participácie v škole. In: Kvalita života 2017 “Kvalita života v kontexte chudoby”. – Prešov: Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2018. 341 – 353. – ISBN 9788081652615.
 15. Vančová Z., Čižmáriková M., Dragášek J., Žofčáková S., Kolarčik P., Mojžiš J.: Does G2677T polymorphism of the MDR1 gene make a difference in the therapeutic response to paroxetine in depressed patients in a Slovakian population? Medical Science Monitor, 2018, 24: 3136 -3145

Other publications 2017

  1. Baskova M., Kopcakova J., Baska T.: Selected daily regime activities among adolescent girls – Trojan horse of gestational obesity? Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2017, 8(3):691–696.
  2. Boberová Z., Kopčáková J., Husárová D.: Online Youth Engagement Survey- prieskum názorov školákov o smerovaní štúdie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Prevencia, 2017, 16(4):20-25.
  3. Čepová E., Kolarčik P., Madarasová Gecková A.: Zdravotná gramotnosť, metóda ako zlepšiť zdravie populácie a jej využitie vo verejnom zdravotníctve. Zdravotníctvo a sociálna práca, 2017, 12(1):24-32.
  4. Holubčíková J.: Konzumácia sladených a energetických nápojov u slovenských školákov. Prevencia, 2017, 16(2)48-52.
  5. Holubčíková J., Madarasová Gecková A., Berger A., Guliš G., Baška T. Úspešnosť výskumníkov zo strednej a východnej Európy v časopisoch zameraných na oblasť verejného zdravotníctva. In: Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi III. – Martin: Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. – ISBN 9788089797219. – S. 102 – 109.
  6. Husárová D., Boberová Z., Kopčáková J.: Štúdia Health Behaviour in School aged children – hlavné zistenia vo vybraných oblastiach zdravia školákov. Prevencia, 2017, 16(2)53-60.
  7. Fiľakovská Bobáková D., Dankulincová Veselská Z., Pálfiová M.: Starostlivosť o problémových adolescentov. Sociálna Prevencia, 2017, 2:3-4.
  8. Kopčáková J., Dankulincová Veselská Z., Madarasová Gecková A.: Aktívny životný štýl adolescentov. Sociálna Prevencia, 2017, 2:5:
  9. Skoumalová I., Kuchta M.: Nutričná gramotnosť detí s chronickou obličkovou chorobou a ich adherencia k výživovým odporúčaniam. Pediatria, 2017, 12(6):284-287.

Other publications 2016

   1. Baskova M., Baska T. Holubcikova J.: Consumption of sweetened soft drinks and energy drinks in adolescents in Slovakia: Implications for paediatric nursing. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2016, 7(1):390–395.
   2. Boberová Z., Belák A., Dankulincová Veselská Z., Husárová D., Baška T., Madarasová Gecková A.: “Chceme počuť ich hlas” – kvalitatívny výskum interpretácií školákov ku kvantitatívnym výskumným zisteniam štúdie HBSC. [“We want to hear their voices” – the qualitative research on the school-children interpretations of the quantitative research findings HBSC study] In: Mládež a spoločnosť, 2016, 22(3):71-81.
   3. Madarasova Geckova A., Dankulincova Z., Sigmundova D., Kalman M. Eds.: Medzinárodná správa o zdraví a správaní školákov v sociálnom kontexte na základe prieskumu štúdie Health Behaviour in School-aged. Children uskutočnenej v roku 2013/2014 Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Ukrajina a Poľsko. Bratislava, 2016.
   4. Pavelka J., Husarova D., Sevcikova A., Madarasova Geckova A.: Country, age, and gender differences in the prevalence of screen-based behaviour and family-related factors among school-aged children. Acta Gymnica, 2016, 46(3):143-151.
   5. Vitkova, M., Rosenberger, J., Gdovinova, Z., Szilasiova, J., Mikula, P., Groothoff, J. W., Reijneveld S. A., Dijk, J. P.: Poor sleep quality in patients with multiple sclerosis: gender differences. Brain and Behavior, 2016, 6(11).

Other publications 2015

   1. Belak A.: Segregovani Romovia a zdravotne politiky: eticke a prakticke rozpory [Segregated Roma and health policies: ethical and practical contradictions]. In: Podolinska T, Hrustic T (eds) Cierno-biele svety Romovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. VEDA Ustav etnologie Slovenskej akademie vied, Bratislava, 2015.
   2. Belak A.: Medicina v segregovanej romskej osade: Priklad z juhu stredneho Slovenska [Medicine in a segregated Romani settlement: An example from South-Central Slovakia]. Romano Dzaniben, 2015, 22(1):57-84.
   3. Belak A.: Responding to health literacy needs of the Roma in Slovakia. In: Dodson S, Good S, Osborne RH (eds) Health literacy toolkit for low and middle-income countries: a series of information sheets to empower communities and strengthen health systems. WHO Regional Office for South-East Asia, New Delhi, 2015.
   4. Kolarcik P., Belak A., Osborne R.H.: The Ophelia (OPtimise HEalth LIteracy and Access) Process:Using health literacy alongside grounded and participatory approaches to develop interventions in partnership with marginalised populations. The European Health Psychologist, 2015, 17(6):297-304.
   5. Madarasova Geckova A., Dankulincova Z. Eds.: Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2013/2014 v rámci medzinárodneho projektu Health Behaviour in School Aged Children (HBSC), Bratislava, 2015.
   6. Pálfiová M., Dankulincová Veselská Z., Bobáková D., Madarasová Gecková A.: Teoretický pohľad na adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami [Theoretical perspective on adolescents with emotional and behavioral problems]. In: Mládež a spoločnosť, 2015, 21(3):67-75.
   7. Tóhátyová A., Jarčušková M., Kuchta M., Holubčíková J., Joppová E., Kočišová D., Gonzorčík J., Gášpár P., Panagiotis A., Schusterová I.: Prevalencia inzulínovej rezistencie u adolescentov košických stredných škôl s obezitou a nadváhou. Lekársky obzor, 2015, 64(12):477-480.

Other publications 2014

   1. Currie C., Inchley J., Molcho M., Lenzi M., Veselska Z. & Wild F. (eds.). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: Background, Methodology and Mandatory items for the 2013/14 Survey. St Andrews: CAHRU, 2014.
   2. Kubak M., Bosakova L., Fisar M., Hajduova Z., Timurova E.: Dependence of Unemployment Change on Selected Economic Factors: Panel Data Evidence. In Enterprise and the Competitive Environment 2014 conference, 2014, 269-275.

Other publications 2013

   1. Belák A.: Health-system limitations of Roma health in Slovakia: A qualitative study.WHO Country Office in Slovakia, Bratislava, 2013.
   2. Bosáková L.: A Bottom-up Approach to Employment: An Example of Good practice.WHO Country Office in Slovakia, Bratislava, 2013.
   3. Sarková M.: Šikanovanie a jeho formy- správa o stave medzi školákmi slovenských základných škôl. Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Bratislava, 2013.

Other publications 2011

   1. Madarasova Geckova A., Dankulincova Veselská Z., Kollárová J. Eds.: Sociálne determinanty zdravia školákov : HBSC – Slovensko – 2009/2010 / editori Andrea Madarasová Gecková, Zuzana Veselská, Jana Kollárová. – Košice: Equilibria, s.r.o., 2011. – 157 s.

Other publications 2010

   1. Van Dijk J.P., Madarasova Geckova A., Nagyova I., Rosenberger J., Katreniakova Z.. Restructuring research: Medical Faculty opens Graduate School KISH In: Universitas Šafarikiana, 2010,  38(4):14-17.

Other publications 2009 

  1. Klein D., Madarasova Geckova A., Reijneveld S.A., van Dijk J.P.: Analysis of the social determinants of health and health inequities – a multi country event on approaches and policy. Košice : Equilibria, 2009. – 56 s.
  2. Madarasova Geckova A., Katreniakova Z., Kollarova J., Dankulincova Veselska Z. Eds: Sociálne determinanty zdravia školákov: HBSC – Slovensko – 2005/2006 : národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11, 13 a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2005/2006 v rámci medzinárodného projektu “Health Behaviour in School Aged Children” (HBSC) Košice: Equilibria, 2009. – 100 s.
  3. Nagyova I., Benka J., Chylova M., van Dijk J.P., Dubayova T., Havlikova E., Katreniakova Z., Prihodova L, Rosenberger J., Sudzinova A., Skodova Z., Vargova H.: Measuring health and quality of life in the chronically ill. Košice : EQUILIBRIA, 2009. – 267 s.
  4. Madarasova Geckova A.: Kosice Institute for Society and Health. ARRA newsletter, 2009,  3(1):2-4.